EKOGLOBAL İzin Formu

AÇIK RIZA ONAYI

EKO GLOBAL tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni  ve Eko Global  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde,

Eko Global ‘in Veri sorumlusu sıfatıyla veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Eko Global ’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, ürün veya hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi, ve bunlara ek olarak veri sorumlusu olarak  Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne bildirdiği veri işleme amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan,

 Adı ve soyadı, TC. Kimlik No, Pasaport No, Fotoğraf, Telefon numarası, Adres, E-posta adresi, Cinsiyet, Doğum tarihi, Doğum Yeri, Fotoğraf, Eğitim düzeyi, Sertifika Bilgisi, Medeni durumu, Ödeme bilgileri, İş tecrübesi geçmişi, Özgeçmiş bilgileri, Mesleği, Referansları, Genel toplantı ve etkinlik görselleri, Güvenlik kamerası görüntü kayıtları, Sağlık verileri, Sabıka kaydı, sair yollarla elde edilen  kullanıcı’ ya ait Eko Global web sitesi ve uygulaması kullanım bilgileri, uygulama üzerinden üye girişi ile gerçekleştirilen işlemler sırasında elde edilecek dijital veriler, Sosyal medya platformu ile iletilen veriler, bunlara ek olarak   Eko Global’in Kişisel Veri envanterinde ve Bilgilendirme / Aydınlatma Beyan Formunda belirtilmiş diğer kişisel veriler,

Yukarda sayılmış olan kişisel verilerimin  başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde; elde edilebileceğini, işlenebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Eko Global tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Eko Global  tarafından;

Eko Global çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Eko Global ve/veya iş ortaklarına),  Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Eko Global ’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca;

Eko Global ‘e başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi http://www.ekoglobalsaglik.com/ adresindeki veri sorumlusuna başvuru formu doldurarak,  formun ıslak imzalı bir nüshasını başvuru formunda bulunan adrese,  kimliğimi tespit edici belgeleri ekleyerek formda belirtilen  yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına Açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, İş bu metni, Eko Global  Kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirme/aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

Kabul ediyorsanız sms kodunu personele söyleyebilirsiniz.