Çevre Laboratuvarı Hizmetleri

cevre

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
Sanayi tesisleri, işletmeler ve eğlence merkezleri gibi gürültü kaynaklı faaliyet gösteren işyerlerinin akustik ve çevresel gürültüölçümleri ile haritalandırılması hizmetleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesive Yönetimi Yönetmeliğiçerçevesinde gerçekleştirilmektedir.Tüm işlemler ilgili mevzuat ve uluslararası standartlar doğrultusunda uzman mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

ÇEVRESEL TOZÖLÇÜMÜ
Laboratuvarımız, çevresel tozölçümlerini ulusal ve uluslararasımetotlara uygun şekilde, konusunda deneyimli ve uzman personelleri ile modern ölçüm cihazları veekipmanları kullanarak gerçekleştirmektedir.

BACA GAZIEMİSYON ÖLÇÜMÜ
Laboratuvarımız, baca gazı emisyon ölçümlerini ulusal ve uluslararası metotlara uygun şekilde, konusunda deneyimli ve uzman personelleri ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanları kullanarak gerçekleştirmektedir.

ORTAM VE MARUZİYET ÖLÇÜM HİZMETLERİ

– ORTAM HAVASI(İMİSYON) ÖLÇÜMÜ
– İÇ ORTAM TOZ ÖLÇÜMÜ
– TOKSİK GAZ VE BUHAR ÖLÇÜMÜ
– İÇ ORTAM VOC ÖLÇÜMÜ
– AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ
– GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
– TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ
– TERMAL KONFO RÖLÇÜMÜ
– DOZİMETRİK GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
– DOZİMETRİK TOZ ÖLÇÜMÜ

ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER HAKKINDA

Yasal Yükümlülükler
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesive Yönetimi Yönetmeliği04.06.2010 ve 27 601 sayılı ResmiGazete’de yayımlanmış ve yürürlüğegirmiştir.

Kurum, Kuruluş ve İşletmelerinYükümlülükleri
1) Çevre Kanununca AlınmasıGereken İzin ve Lisanslar HakkındaYönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yeralan işletme ve tesisler için çevreizin veya çevre izin ve lisans belÇESAMwww.cesam.com.trİDARİ YAPTIRIMLARgesine esas olacak akustik raporuhazırlatmak ve bu yönetmelik ilebelirlenen sınır değerlerin sağlanmadığıdurumlarda gerekli tedbirlerinalınmasını sağlamakla,

2) Kurulması planlanan ve ÇevreKanununca Alınması Gereken İzinve Lisanslar Hakkında YönetmeliğinEk-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmeve tesisler ile 18, 19, 20 ve 21inci maddelerinde yer alan ulaşımkaynakları için hazırlanacak çevreseletki değerlendirme raporu veyaproje tanıtım dosyasının gürültü ileilgili bölümünün bu yönetmelikteyer alan esaslar çerçevesinde hazırlanmasınısağlamakla,

3) Çevre Kanununca AlınmasıGereken İzin ve Lisanslar HakkındaYönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sindeyer almayan işletme, tesis, işyeri,imalathane ve atölyeler ile eğlenceyerleri ve benzeri yerlerle ilgili işyeriaçma ve çalışma ruhsatı safhasındaveya programlı, programsız veyaşikâyete istinaden yapılacak denetimlerde,yetkili idarenin talebineistinaden çevresel gürültü seviyesideğerlendirme raporu hazırlatmakla,

4) Sanayi tesisi, atölye, imalathane,eğlence yeri gibi işletmeciler ileliman işletmecileri; bu alanlarıngürültü haritalarının hazırlanmasındansorumlu kurum ve kuruluşuntalebi halinde istenen verileribelediyeye veya il özel idarelerineiletmekle, yükümlüdür.

    Teklif Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.